Ny specialistklinik kortar vårdköerna

En helt ny expertklinik öppnar 2020 i Lund. Perituskliniken med adress Scheelevägen 8 blir en av landets mest moderna och bäst utrustade specialistkliniker.

Satsningen innebär en betydande resursförstärkning för vården i Sverige och internationellt och ska ses som ett komplement till den offentliga sjukvården inom såväl diagnostik som behandling.

Inledningsvis kommer Perituskliniken att prioritera diagnos och kirurgisk behandling av cancersjukdomar, företrädesvis prostatacancer. Avsikten är erbjuda konsultationer, kirurgisk och medicinsk behandling och adekvat uppföljning av vanligt förekommande cancersjukdomar.

Spetskompetens utan väntan

Arbetet med medicinsk metodik och teknik, organisation och arbetsprocessen leds av professor em Per-Anders Abrahamsson och VD Åsa Dahm. En specialistutbildad och kompetent personalstyrka kommer att knytas till kliniken.

Ett större antal patienter kommer att få vård utan dröjsmål på Perituskliniken när bygglovet är klart, ombyggnaden genomförd, utrustningen installerad och medarbetare knutits till kliniken.

Peritusklinikens tekniskt avancerade utrustning möjliggör att tiden mellan diagnos och behandling kortas, vilket minskar risker, oro, lidande och kostnader.

Patienterna kan antingen stå för vårdkostnaderna själva, eller via sin privata sjukförsäkring. I de fall landstingens vårdgaranti inte kan uppfyllas finns möjlighet att remittera patienter till Peritiuskliniken.

Ständigt up-to-date

Ett idag eftersatt område är fortbildning för såväl sjuksköterskor som läkare. Perituskliniken kommer att upprätta ett fortlöpande program för kompetensutveckling.

Långsiktigt kapital möjliggör etableringen

Perituskliniken har möjliggjorts av en grupp investerare: Familjen Andersson, Mellby Gård, Mats Paulsson och Göran Grosskopf samt Göran Ennerfelt och Antonia Ax:son Johnson. Grundarna har ett långsiktigt och uthålligt perspektiv på etableringen.

Betydande svensk och internationell resursförstärkning

Perituskliniken innebär en betydande resursförstärkning i ett läge när den allmänna sjukvården brottas med problem att upprätthålla vårdgarantin. I Sverige och i södra Sverige i synnerhet kan tillgängligheten förbättras och vårdköer kortas för behandling av cancersjukdomar, framför allt prostatacancer.

Möter ett ökande behov

Med ökande PSA-testning och en åldrad befolkning kommer denna situation att förvärras om inte ytterligare resurser skapas. Detta är bakgrunden till Perituskliniken. En effektiv specialistklinik med högsta personella och tekniska kompetens behövs.

Ett angeläget och inspirerande drömprojekt

Johan Andersson, styrelsens ordförande: ”Att verka för en specialistklinik med högt satta mål vad gäller teknisk utrustning och medarbetarnas kompetens till gagn för patienternas, det är en angelägen och inspirerande uppgift”.

Åsa Dahm, VD: “Uppbyggnaden av en plattform för kirurgisk och annan behandling involverar klinikens samlade kompetens och sker tillsammans med medicin-kirurgisk forskning inom närområdet och internationellt. För att garantera högsta möjliga medicinska kvalitet, både när det gäller vård utan väntan liksom utveckling och förändring av behandlingsformer, kommer Perituskliniken att ha ett nära samarbete med andra institutioner för att kvalitetssäkra vården inklusive den viktiga eftervården”.

Göran Ennerfelt: ”Av egen erfarenhet vet jag att detta är ett viktigt och angeläget projekt, som många kommer ha glädje av”.

Mats Paulsson: ”Etablering av sjukvård på Medicon Village ger ett betydande mervärde till forskning för utveckling av bättre diagnostik, behandling och vård för våra patienter”.

Per-Anders Abrahamsson, medicinskt ansvarig vid Perituskliniken: ”Jag är mycket glad över att kunna realisera mitt drömprojekt med hjälp av dessa kloka och långsiktiga ägare.”

En svensk specialistklinik av internationell klass

En målsättning med Perituskliniken är att arbeta med svensk och internationellt ledande metodik och teknik för diagnos och behandling. Den naturliga geografiska närheten till forskargrupper inom olika discipliner ger goda förutsättningar att skapa ett centre of excellence. Den nya kliniken kommer att erbjuda omfattande forskning och utveckling i samarbete med de forskningsgrupper som redan etablerats inom Medicon Village. Kliniken avser vidare att, i takt med förväntade uppnådda resultat, även ha fruktbara samarbeten med världsledande centra inom diagnostik och behandling.

VD Åsa DahmPressansvarig
Telefon: 046-888 39 81
2019-01-02T17:18:12+00:00