Prostatacancer i Sverige: 10 000 män får årligen diagnosen

I Sverige lever 90 000 män med prostatacancer. Årligen diagnostiseras cirka 10 000 män. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder. Risken att avlida av prostatacancer är starkt beroende på cancerns utbredning och hur aggressiv den är. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Prostatacancer indelas i lågriskcancer, intermediärriskcancer, högriskcancer och metastaserad cancer. Grupperna fördelas på cirka 28 procent, 32 procent 20 procent respektive 20 procent. PSA-testning minskar dödligheten i prostatacancer men leder till att vissa män behandlas i onödan, med minskad livskvalitet som följd. Aktiv monitorering innebär att man följer män med lågrisktumörer för att senare behandla de män vars cancer tillväxer. Denna behandling tillämpas allt mer och är standard vid mycket lågrisktumörer.

Sex nya läkemedel med effekt på kastrationsresistent prostatacancer har blivit tillgängliga sedan 2014. Multidisciplinär konferens (MDK) för män med högrisk prostatacancer införs nu i hela landet. MDK innebär att patienten bedöms samlat ur flera specialiteters synvinkel, vilket har effekter på förbättrad följsamhet till vårdprogram och riktlinjer, samt positiva effekter på överlevnad.

Källa: Regionalt Cancercentrum Syd

2019-01-02T17:19:25+00:00