Så hanterar vi dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Perituskliniken AB, organisationsnummer 556767-4345, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och EU:s Dataskyddsförordning GDPR. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en fysisk, nu levande person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara ett namn, en e-postadress, ett telefonnummer, en postadress och ett födelsedatum. Bilder och filmsekvenser är också en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Platsdata och IP-adresser är andra exempel på personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi på Perituskliniken?

Vi inhämtar de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet och för att kunna tillhandahålla alla våra patienter erforderlig vård.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Perituskliniken behandlar bara personuppgifter om vi har laglig grund för det. Det kan finnas olika lagliga grunder till att vi får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att kunna erbjuda våra tjänster på ett tryggt och säkert sätt men även, när så krävs, när vi måste följa gällande lagstiftning och myndighetskrav.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter används av de anställda i Perituskliniken som tilldelats behörighet att ta del av personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete.

För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kommer de att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller våra plattformar. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett bra och säkert sätt.

I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Var lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras inom EU/EES. Skulle situationen bli sådan att dina personuppgifter behövs lagras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Lagar och förordningar kan dock föreskriva olika tider för hur länge en personuppgift får sparas; för patientjournaler gäller till exempel att dessa enligt lag måste sparas i minst tio år. 

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter som vi alltid måste tillgodose dig på bästa sätt.

Insyn och registerutdrag

Du har rätt att begära ett registerutdrag. Ett sådant är kostnadsfritt och ger dig information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem, hur länge vi sparar dem, samt vilka som tar del av dem och vilka aktörer vi eventuellt delar dem med.

Ändra uppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Radera uppgifter

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Det kallas också ”rätten att bli bortglömd”. I dessa fall ska Perituskliniken utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna.

Under vissa förutsättningar har du också rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas.

Föra över uppgifter

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, s k dataportabilitet. Detta under förutsättning att överföringen är teknisk möjlig och kan ske i elektroniskt format.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgifter på vår hemsida

Vi samlar in uppgifter om hur du som besökare använder webbplatsen, och i samband med det sparas din IP-adress, din ungefärliga position, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av en intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll. Läs mer om cookies.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud har i uppdrag att se till att Perituskliniken behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, regler och praxis. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till gdpr@perituskliniken.se samt till postadress;

Perituskliniken
Scheelevägen 8 
223 63 Lund