På Perituskliniken finns all hjälp under samma tak vilket betyder att vi finns med dig hela vägen, från utredning till behandling och rådgivning efter din cancerdiagnos. Det innebär att du slipper långa väntetider i hela processen. Vi är det enda privatsjukhuset i Sverige som har de säkraste metoderna för diagnostik av prostatacancer: magnetkamera, fusionsbiopsi och PET-DT. Vi använder oss av den senaste tekniken inom robotassisterad kirurgi för operation av prostatacancer och vi som behandlar dig är några av de främsta robotkirurgerna i landet.

Hos oss arbetar också några av landets mest erfarna specialister och specialistsjuksköterskor, alla måna om att ge dig ett tryggt bemötande och den bästa behandlingen som finns tillgänglig. Som patient med cancerdiagnos kan det vara svårt att hantera flera olika vårdkontakter både före, under och efter behandlingen. Därför finns våra kontaktsjuksköterskor som stöd och hjälper dig att navigera genom hela processen.

Till oss kan du också komma för att få en second opinion där vi ser till så att du får den bästa behandlingsplanen för just dig. Det är kärnan i hela vår verksamhet.

SYMTOM

I tidiga stadier är prostatacancer symtomlös. Problem att tömma urinblåsan kan vara ett symtom på prostatacancer, men beror oftare på godartad prostataförstoring (BPH). Det finns många likheter mellan symtom på prostatacancer och symtom på godartad förstoring av prostata, därför är det viktigt att söka vård när besvären uppkommer och inte vänta. Följande symtom kan orsakas av prostatacancer:

  • Behovet att urinera ofta, speciellt nattetid.
  • Svårigheter att få igång urineringen eller att hålla tillbaka urinen.
  • Oförmåga att urinera.
  • Smärtsam eller brännande urinering.
  • Svårigheter att få erektion.
  • Smärtsamma ejakulationer.
  • Blod i urin eller sädesvätska.
  • Återkommande smärtor eller stelhet i ländrygg, höfter eller lårens överdel.

Har du något av ovanstående symptom är du välkommen att kontakta oss för en konsultation. Vi erbjuder snabba och effektiva utredningar av förhöjt PSA (prostataspecifikt antigen). En noggrann undersökning tillsammans med alla övriga delar i utredningen görs på kliniken. Vi erbjuder även ett test i form ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i syfte att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

UTREDNING OCH BEHANDLING

Vi erbjuder snabba utredningar eftersom vi förfogar över alla delar i utredningskedjan och därmed minimerar vi väntetiden.

De initiala provsvaren får du redan inom några dagar. Hos Perituskliniken blir du färdigutredd inom ca 2 veckor.

SECOND OPINION

Har du fått en cancerdiagnos och en behandlingsplan hos en annan vårdgivare, erbjuder vi även så kallad second opinion. Det innebär att våra specialister granskar relevanta journalhandlingar och gör en ny bedömning av din optimala behandlingsplan. I dessa bedömningar deltar urolog, onkolog och röntgenläkare.

UTREDNING

Vi erbjuder alla delar i utredningen, inkl. avancerad bilddiagnostik för förfinad diagnostik vid tumörsjukdomar.

PSA-test

Hos oss kan du ta blodprov och få ett fastställt PSA-test inom några få dagar. PSA ökar med stigande ålder p.g.a. ökad förekomst av godartad prostataförstoring. Vi följer de nationella riktlinjerna och referensvärden och gör en individuell bedömning om du behöver ytterligare undersökningar vid misstänkt prostatacancer. Läs mer om PSA.

Palpation

Palpation innebär att läkaren känner på prostatakörteln genom ändtarmsväggen med sitt pekfinger. Om körteln är hård eller osymmetrisk kan det tyda på att en tumör har utvecklats och fler utredningar ordineras.

Riskfri metod för vävnadsprov/biopsi

Perituskliniken använder sig av en modern och riskfri metod för att ta vävnadsprover där specialisten går in genom huden framför ändtarmen istället för via ändtarmsväggen. Därmed minimeras risken för blodförgiftning.

Fusionsbiopsi

Magnetkameraundersökning av prostata i kombination med ultraljud anses idag vara den säkraste metoden för att påvisa eller utesluta cancer. Denna metod används på kliniken i samband med att vävnadsprov/biopsi genomförs.

PET-DT

Perituskliniken är det enda privatsjukhuset i Sverige som erbjuder PET-kamera i kombination med skiktröntgen. PET-DT används för att diagnostisera tumörer samt följa effekterna av en behandling.Vid en PET-undersökning sprutas ett radioaktivt spårämne in i kroppen. Eftersom tumörceller har en hög ämnesomsättning ansamlas en större mängd av spårämnet i tumörceller än i intilliggande friska celler. Det är denna ansamling av det radioaktiva ämnet som syns på bilderna.Undersökningen är smärtfri och tar i genomsnitt en timme. Patienten måste ligga stilla och får därför kuddar som stöd för huvud och kropp.Biverkningar efter en PET-undersökning är sällsynta. Stråldosen är relativt liten och det radioaktiva ämnet har kort levnadstid (halveringstid). Ämnet försvinner därmed snabbt ur kroppen.

BEHANDLINGSALTERNATIV

Frågor vid en prostatacancerdiagnos

En cancerdiagnos väcker många frågor och behovet av att ha någon att tala med är ofta stort. Våra erfarna och kunniga kontaktsjuksköterskor kan ge dig och dina anhöriga svar på frågor kring behandlingsalternativ, prognos, hur det är att leva med prostatacancer och andra saker som du kanske undrar över. På prostatacancerförbundet.se och cancerfonden.se hittar du också professionell och vetenskapligt förankrad information om prostatacancer. 

Aktiv monitorering

Du kan välja att vänta med behandling om cancern bara finns i prostatan och växer långsamt. I stället får du komma på regelbundna kontroller. Det kallas aktiv monitorering. Då gör man ett återbesök hos läkaren och lämnar ett PSA-prov var 3:e-6:e månad. Du kan också behöva bli undersökt med magnetkamera och lämna vävnadsprov. Du får behandling om kontrollerna visar att cancertumören börjar utvecklas.

Operation

Om din cancerdiagnos innebär att operation är den lämpligaste behandlingsmetoden genomförs operationen på Perituskliniken. Hos oss genomförs operation av prostatacancer oftast med robotassisterad kirurgi. Det innebär att urologen styr robotinstrumenten genom fyra titthål i kroppen (titthålskirurgi). Prostata tas ut genom ett lite större snitt vid naveln. Komplikationer är sällsynta, men det finns en risk för urinläckage och impotens, vilket din läkare informerar dig om före ingreppet. Du kan läsa mer om hur operationen går till nedan.

Läkemedelsbehandling

Prostatacancer behöver testosteron för att kunna växa och kan därför bromsas med hormonbehandling. Det finns olika läkemedel vars effekt är att göra det svårare för testosteronet att bildas eller att verka. Hormonbehandling kan ibland behöva kombineras med andra läkemedel för att får extra effekt. Hormonbehandling kan också ges tillsammans med strålning.
Behandling av spridd prostatacancer, när det finns metastaser på andra ställen i kroppen, måste alltid planeras individuellt. Till den primära behandlingen av spridd prostatacancer hör alltid läkemedelsbehandling, vanligen hormonell behandling och cytostatikabehandling eller en kombination av dessa.

Mer information om läkemedelsbehandling hittar du på 1177.se

Strålbehandling

Strålbehandling är ett alternativ för att behandla prostatacancer. Om strålning eller operation är den föredragna behandlingen för en patient beror på olika faktorer och bedöms av en onkolog i varje enskilt fall. Biverkningar vid strålning är vanliga, men i många fall övergående. När det gäller prostatacancer är den vanligaste biverkningen av strålbehandling tarmbiverkningar såsom ändrade avföringsvanor, slembildning och läckage och täta urinträngningar. Strålning kan också påverka erektionsförmågan.

Perituskliniken erbjuder i dagsläget inte strålbehandling. Vi kan däremot erbjuda en konsultation hos vår onkolog för att gå igenom de behandlingar som är mest lämpliga för din sjukdom. I de fall denna behandling är aktuell remitterar vi dig till en annan vårdgivare.

Det finns två typer av strålbehandling av prostatacancer.

Yttre strålbehandling

Yttre strålbehandling kan vara ett alternativ till operation om du har andra sjukdomar. Behandlingen tar några minuter och känns inte. I många fall räcker det med 7 behandlingar under 3 veckor.

Inre strålbehandling – brachyterapi

Inre strålbehandling brukar användas om cancertumören är större och växer snabbt. Behandlingen ges inuti prostatan. Då går det att få högre stråldoser än vid yttre strålbehandling utan att det påverkar den friska kroppsvävnaden.

Mer information om strålbehandling hittar du på 1177.se

OPERATION

På Perituskliniken arbetar några av landets ledande robotkirurger. Vi har den senaste versionen av DaVinci Xi operations robot. Med den kan man utföra många olika typer av kirurgi inklusive prostata och njurkirurgi.

Robotassisterad kirurgi för prostatacancer

Robotassisterad kirurgi för prostatacancer innebär att operatören styr robotinstrumenten genom fyra titthål i kroppen (titthålskirurgi). Prostata tas ut genom ett lite större snitt vid naveln. Komplikationer är sällsynta, men det finns en risk för urinläckage och impotens, vilket din läkare informerar dig om före ingreppet. I regel stannar man en natt efter operationen och går hem dagen efter med kateter i urinblåsan. Katetern tas bort efter 7-10 dagar. Vid en mer aggressiv tumör tas även lymfkörtlarna kring prostata bort. På Perituskliniken kan vi även operera vid återfall efter strålbehandling.

Förberedelse

Inför operationen får du fylla i ett frågeformulär om hur din vattenkastning fungerar samt beskriva din sexuella förmåga. Din läkare kommer att diskutera hur dessa funktioner kan påverkas för just dig. Du får också en namngiven kontaktsjuksköterska som går igenom träning av bäckenbotten inför operationen. Din kontaktsjuksköterska hanterar alla förberedelser inför din operation.

Kontaktsjuksköterskan har tid för dig

Som patient med en cancerdiagnos är det ofta svårt att navigera i ett komplext system med många vårdkontakter. Perituskliniken har därför specialistutbildade kontaktsjuksköterskor inom urologi och onkologi som koordinerar vården och behandlingen genom hela vårdförloppet och eventuella vårdövergångar mellan privat och offentlig vård.

Alla patienter med diagnosen prostatacancer är i behov av rådgivning före, under och efter behandling. Vi erbjuder rehabilitering av inkontinens och impotens efter operationen samt uppföljning med PSA. Vid eventuellt återfall i sjukdomen kan vi utreda och ge råd kring behandling och regelbundna samtal med kontaktsjuksköterskan är då av stor betydelse för din trygghet.

Som patient på Perituskliniken kan du känna dig trygg i att det alltid finns en kontaktsjuksköterska som har insikt i din sjukdomshistoria.